Skip to content
Stanowisko SM...
Redaktor: Administrator   
03.08.2016.

Stanowisko SM w sprawie podwyżek za wywóz śmieci

 
Uchwała RM Nr XX/181/2016
Redaktor: Administrator   
03.08.2016.

Uchwała Nr XX/181/2016


Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.


Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 2 i 2a, ust 3b, ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:


§ 1.


W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona od gospodarstwa domowego.


§ 2.


1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:


1) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

a) 8 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

b) 24 dla pozostałych lokali mieszkalnych;


2) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

a) 9 zł jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

b) 27 dla pozostałych lokali mieszkalnych.


2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny,

ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

a) 18 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

b) 45 dla pozostałych lokali mieszkalnych;


2) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

a) 20 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

b) 70 dla pozostałych lokali mieszkalnych.


§ 3.


1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:


1) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, w pojemniku:

a) o pojemności do 80 l – w wysokości 7 zł,

b) o pojemności od 81 l do 120 l– w wysokości 10 zł,

c) o pojemności od 121 l do 240 l– w wysokości 20 zł,

d) o pojemności od 241 l do 360 l– w wysokości 30 zł,

e) o pojemności od 361 l do 1100 l– w wysokości 87 zł,

f) o pojemności od 1101 l do 7000 l – w wysokości 551 zł.


2) Za odbiór odpadów komunalnych zebranych i odbieranych w sposób nie selektywny w pojemniku:

a) o pojemności do 80 l – w wysokości 10 zł,

b) o pojemności od 81 l do 120 l– w wysokości 14 zł,

c) o pojemności od 121 l do 240 l– w wysokości 28 zł,

d) o pojemności od 241 l do 360 l– w wysokości 42 zł,

e) o pojemności od 361 l do 1100 l– w wysokości 124 zł,

f) o pojemności od 1101 l do 7000 l – w wysokości 787 zł.


2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 pkt 1 lub jeżeli odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny – stawki określonej w

ust. 1 pkt 2.

§ 4.


W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczoną zgodnie z § 2 i § 3.


§ 5.


Z dniem 1 sierpnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XXXV/276/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem § 3 i § 4, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Olejniczak

 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
03.08.2016.

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 2 czerwca 2016 r. przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr XX/181/2016, od 1 sierpnia 2016 roku zmieniają się opłaty z tytułu przekazywania odpadów komunalnych przez gospodarstwa w budynkach wielorodzinnych. Zapisy uchwały ustalają następujące stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny:


  1. za jedno gospodarstwo domowe w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje jedna osoba - 18 zł miesięcznie,

     

  2. za jedno gospodarstwo domowe w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedna osoba - 45 zł miesięcznie.

 


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 22

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość