Skip to content
Konkurs na Prezesa SM
Redaktor: Administrator   
14.11.2017.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

o g ł a s z a k o n k u r s

na stanowisko Prezesa Zarządu SM Słubice.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:


- wykształcenie średnie, mile widziane wyższe bądź podyplomowe w zakresie

zarządzania,

- znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni

Mieszkaniowej,

- umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

- komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- posiadanie koncepcji działalności Spółdzielni,

- pełna dyspozycyjność i odporność na stres,

- niekaralność za umyślne przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,

- biegła znajomość obsługi komputera /Pakietu Microsoft Office/


Oferta winna zawierać:


- list motywacyjny,

- CV/ pełne/

- oświadczenie o nie pozostawianiu w związku małżeńskim w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,

- oświadczenie o niekaralności i nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom

pełnienia funkcji kierowniczych,

- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacja.


Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przy ul. Kopernika 20A w terminie do dnia 12.12.2017r. Do godz. 14-tej. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ul. Kopernika 20A”.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje faktyczna data wpływu do SM – telefon kontaktowy: 95 758 3107.


Tryb i zasady dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach określa Statut SM w Słubicach i Regulamin Rady Nadzorczej.


 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
10.02.2017.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach informuje, że w 2017 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach pełnić będą dyżury w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00.


Zainteresowanych członków zapraszamy na dyżury do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 
Uchwała Nr 59/2016
Redaktor: Administrator   
08.12.2016.

Uchwała Nr 59/2016

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad dopłat do wymiany okien dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

 

Na podstawie § 49 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/09 z dnia 12.02.2009 r. uchwala się, co następuje:


§ 1


1. Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przysługują dopłaty do wymiany okien w lokalu mieszkalnym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach po zatwierdzeniu tych wydatków w planie remontów na dany rok przez Radę Nadzorczą.

2. Dopłaty przysługują do wymiany maksymalnie dwóch okien w ciągu roku kalendarzowego, w danym lokalu mieszkalnym.

3. Wysokość dopłat określa tabela dopłat do wymiany stolarki okiennej (tabela stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

4. Dopłaty, o których mowa w ust.1., przysługują członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach raz na rok kalendarzowy.

5. Faktury za wymianę okien wraz z opisem wymienianych okien należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z wnioskiem o dopłatę w nieprzekraczalnym terminie do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wymiany okien.

6. Z zastrzeżeniem ust. 1, dopłatę do wymiany danego okna członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach może otrzymać raz na dziesięć lat.

 

§ 2


Uchwałę niniejszą podaje się do wiadomości członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach spółdzielczych i na stronie internetowej Spółdzielni.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 rok.


Zarząd Spółdzielni

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 25

Gościmy